Samenwerking met de gemeente Borne

Tijdens de jaarvergadering op 15 februari 2011 gaf de gemeente Borne uitleg over wat zij onder burgerparticipatie verstaat. Eigenlijk waren er toen al enkele voorbeelden te noemen van initiatieven vanuit wijkbewoners waarin samenwerking met de gemeente plaats vond.
 
#Wat is Burgerparticipatie?
#Burgerparticipatie die in 2010 reeds aan de gang was

 
Wat is Burgerparticipatie?
 
 
 
 

Tijdens de jaarvergadering op 15 februari 2011 waren na het officiële gedeelte wethouder Michel Kotteman en communicatieambtenaar Miranda Mulder uitgenodigd. Ze legden uit wat de gemeente wil met burgerparticipatie.

Burgerparticipatie is er op verschillende niveaus: van informeren, via raadplegen, adviseren en coproduceren tot, als hoogste niveau, meebeslissen.

De wethouder benadrukte dat burgerparticipatie niet een bezuiniging tot doel heeft. In eerste instantie zal organiseren van burgerparticipatie zelfs extra geld kosten. Maar in de toekomst kan burgerparticipatie wel ervoor zorgen dat beschikbaar budget zo goed mogelijk wordt gebruikt om onze woonomgeving zo prettig en leefbaar mogelijk te houden, ook als er door noodzakelijke bezuinigingen minder geld beschikbaar is.

Voorbeelden:
Om aan te geven hoe burgerparticipatie kan werken werden voor de Stroom Esch een aantal concrete voorbeelden gegeven:
 • Convenant Gemeente – Stroom Esch: de gemeente informeert, de Wijkvereniging praat mee bij voorgenomen plannen.
 • Wijkschouw: de wijkbewoners brengen in, de gemeente reageert en voert uit.
 • Speeltuintjes: de bewoners brengen in, de gemeente maakt een plan en voert uit, samen met de bewoners. Deze kunnen ook op zich nemen om de boel netjes te houden.
 • Actualisering bestemmingsplan: eens per 10 jaar moet een bestemmingsplan geactualiseerd worden, gekeken worden of alles nog klopt. Dit gaat binnenkort voor de Stroom Esch weer gebeuren, binnen nu en twee maanden. We zullen daarover berichten op deze website.
 • Groenvoorziening: er is een groenbeleidsplan 2010/2030. Doordat het rijk minder gelden ter beschikking stelt aan de gemeentes zal de groenvoorziening versoberd en doelmatiger moeten worden. Samenwerking met bewoners levert dan meer mogelijkheden voor dezelfde of minder kosten. De gemeente zal hiervoor contact opnemen met de bewoners in straten of delen van wijken.
 
Spoorboekje Burgerparticipatie
Dit rapport "Spoorboekje burgerparticipatie" geeft een leidraad van hoe burgerparticipatie in de praktijk kan werken en welke voorwaarden er zijn.
Het is opgesteld door Miranda Mulder, afdeling communicatie gemeente Borne.
De tweede druk verscheen in dec. 2009. Zie: Spoorboekje burgerparticipatie Borne.pdf
 
Groeien burgerparticipatie
De burgerparticipatie is zich aan het ontwikkelen. De concrete samenwerking tussen gemeente en burgers moet nog groeien. Er is een drastische hervorming van de manier van samenwerken nodig. Dat zal soms best moeilijk gaan, maar hopelijk steeds beter verlopen. Dan kunnen gemeente en burgers samen de leefomgeving zo goed mogelijk inrichten met de voorhanden middelen.

Jan Blom 
 Burgerparticipatie die in 2011 reeds aan de gang is in de Stroom Esch:
 
Vanuit de wijkvereniging:
 • De wijkvereniging sloot met de gemeente Borne een convenant (zie:Convenant met gemeente Borne) waarin samenwerking is vastgelegd.
 • Onder andere middels een regelmatige wijkschouw houdt de wijkvereniging contact met de gemeente over de buitenruimte. Dit kan van alles zijn b.v. opdrukkende tegels, structureel verkeerd geparkeerd staande auto's, overhangend groen, routing om de scholen etc.
 • De werkgroep Planologie houdt zich op de hoogte van (ver-)nieuwing van de infrastructuur en behartigt de belangen van bewoners in algemene zin.
 • De werkgroep Op Pad werkt samen met de gemeente en de Groene Poort om de wandelmogelijkheden rondom de Stroom Esch te verbeteren.
Vanuit de gemeente: projecten met burgerparticipatie die in 2011 in uitvoering zijn gegaan:
 • Werkzaamheden binnen het programma beplantingen en speelplaatsen in de Stroomesch 2011:
 • Afronding van de speellocatie aan het Blauwgras-Pinksterbloem. (afgerond medio feb. 2011)
 • Herinrichting parkje en speelplaats Raaigras-Vedergras (opgestart in januari-afgerond medio april 2011)
 • Herinrichting parkje en speelplaats Hoefblad (opgestart in januari- afgerond najaar 2011)
 • Bij het Blauwgras zullen de boomspiegels worden voorzien van vaste planten. Ook hier wordt contact gezocht met de burgers. De gemeente probeert in maart 2011 hiermee van start te kunnen gaan.
 • De inrichting van de Stroom Eschvijver wordt nader bekeken. De beschoeiingen en de paden van de Stroom Eschvijver zijn ernstig in verval. Risicosituaties worden veiliggesteld. De planvorming zal plaatsvinden in samenwerking met de bewoners en het Waterschap. De gemeente verwacht dat de planvorming in 2011 op gang zal komen.
 • De kwaliteit van het groenonderhoud kan door inkrimping van de gemeentelijke plantsoenendienst achteruit gaan. Maar door samenwerking met bewoners kunnen die negatieve effecten voorkomen worden of zijn zelfs in positieve effecten om te zetten.