Planologie, met name rondom de Stroom Esch

 


Eindelijk groen licht voor verbeteren pad langs Dijkhuis
Nog in 2018 zullen de voorzieningen voor de openbare verlichting worden aangebracht en daarna wordt het pad verhard. Een lang gekoesterde wens van veel fietsers en wandelaars naar het centrum van Borne. Het bestuur heeft n.a.v. klachten van bewoners herhaaldelijk aan de bel getrokken bij het gemeentebestuur.
Het heeft allemaal wat langer geduurd dan verwacht. Dat had te maken met een mogelijke uitbreiding van het dierenparkje en de aanleg van een belevingstuin op deze locatie.
Die plannen zijn nu concreet. Als alles volgens planning verloopt zullen de werkzaamheden medio december klaar zijn.
 

Laatste ontwikkelingen varkensstal aan Oude Bieffel

Maart 2018: Fractievoorzitters zijn er m.b.t. de varkensstal nog niet uit
Een herzien document hierover is te lezen bij: Varkensstal onderhandelingen aangepast.pdf.
Openbare Hoorzitting Op 14 mei om 18.00 uur, kamer 204
Op 5 april diende de wijkvereniging Varkensstal aanvulling bezwaarschrift met bijlagen.pdf in.
 
Maar het bestreden besluit blijft in stand
In een lang document dat begin mei aan de bezwaarmakers is gestuurd komen B&W tot de conclusie dat de inrichting van de varkensschuur geen nadelige gevolgen veroorzaakt voor het milieu, die er toe nopen dat er een MER-rapport moet worden gemaakt.
Het college is verder van mening dat er geen sprake is van strijdig planologisch gebruik en geen strijd met het bepaalde in artikel 2.7 Wabo.

Afbeelding invoegen
 
De eerste varkens zijn gearriveerd nog voordat de vergunning onherroepelijk is.

Op 21 september 2017 ontving de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning met beperkte milieutoets (OBM) voor het nu op biologische wijze houden van 500 varkens aan de Oude Bieffel 17.
Vanuit het toetsingskader en vanuit het oogpunt van volksgezondheid ziet de gemeente Borne geen redenen om de vergunning te weigeren.
Na officiële publicatie op 31 januari 2018 zijn er door belanghebbenden meer dan 15 zienswijzen ingediend. Download hier het bezwaarschrift van de wijkvereniging.

Afbeelding invoegen
  Bezwaar tegen nieuwe varkensstal aan de Oude Bieffel
De wijkvereniging maakte in november 2014 bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor een nieuwe varkensstal aan de Oude Bieffel 17. Links is te zien, dat de stal reeds in aanbouw was. Download: bezwaarschrift stal Oude Biefel.pdf.

In februari 2015 is het bezwaar toegelicht bij de commissie bezwaarschriften.
Het proces ging tot de Raad van State, die op 17 juni 2015 heeft aangegeven dat een varkensstal voor intensieve veehouderij aan de Oude Bieffel in strijd is met het bestemmingsplan.                   Een herziening van het bestemmingsplan ligt in de zomermaanden van 2015 ter inzage, dus waakzaamheid blijft geboden.

In het najaar van 2014 is De Groene Poort in 40 projecten gerealiseerd. 
Vanaf 2007 werd er door de gemeente Borne gewerkt aan het realiseren van een groene verbinding tussen Almelo en Borne met aan beide zijden uitlopers (tot om de Stroom Esch).
Zodoende is het buitengebied van Borne een prachtig wandel en fietsgebied geworden met veel plekken waar de recreant kan genieten van het landschap, maar ook met allerlei bijzondere attracties.

Daarom is de website van de Groene Poort nu gericht op alles wat er in dit mooie waterrijke gebied te beleven valt
(zie: www.groene-poort.nl).  Op 10 oktober 2014 was dit wel een klein feestje waard.
 
 
  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
  De Groene Poort is o.a. zo'n succes geworden door de vele vormen van samenwerking.
Het toeval wilde dat de provincie ook bezig was met de landinrichting Saasveld Gammelke.
Daarnaast ging het waterschap aan de gang met alle drie de beken rondom Borne:
de Bornse beek, de Deurningerbeek en de Azelerbeek. Dit was nodig om het water langer in het gebied te bergen. Door de klimaatverandering zal het vaker flink regenen en dan zijn er plekken nodig om het water te bergen, zodat het niet overal de kelders in loopt. Maar ook bij periodes van droogte is het goed dat er een voorraad water in de grond is gezakt en niet direct naar zee verdwijnt.
Voor dit soort projecten was veel subsidiegeld beschikbaar en tevens werd hieraan de eis gekoppeld om het landelijk gebied voor meerdere partijen te verbeteren.
Zoals voor de Stroom Esch bewoners, die nu op meerdere manieren van het buitengebied kunnen genieten. Zie: Fotoalbum: Groene Poort vanaf 2007
Bij het vormgeven van alle projecten werkte de gemeente ook samen met de boeren en burgers in het gebied.
Zo zijn dorps en wijkraden er bij betrokken.
In de Stroom Esch heeft de werkgroep Op Pad van de wijkvereniging meegepraat over de aanleg van wandelpaden in het gebied rondom de Stroom Esch. In dit kader zijn de wandelroutes ontwikkeld (zie: Wandelommetjes met bijbehorende beschrijvingen van: Gele route, Groene route, Oranje route en Rode route


 Herinrichting van de Deurningerbeek
In het kader van landinrichting naar de Europese normen t.a.v. waterbeheer (o.a. meer retentiemogelijkheden en natuurlijker oevers) is het laatste tracé van de Deurningerbeek nabij Borne (de Stroom Esch en Hertme) opnieuw ingericht. De werkzaamheden begonnen eind 2013.
Op 23 oktober 2013 konden geïnteresseerden bij restaurant Jachtlust in Hertme de tekeningen inzien en kregen daarbij uitgebreid uitleg over alles wat er op de tekeningen stond. Er werd veel gebruik van gemaakt.
De tekening, het dichtst bij de Stroom Esch, is te downloaden: TekeningStroomEschHertme.pdf

Het project herinrichting Deurningerbeek was een onderdeel van de landinrichting Saasveld-Gammelke. Daarin werd een grote kavelruil tot stand gebracht, waardoor er o.a. meer wandelmogelijkheden kwamen.

In 1998 was voor dit karakteristiek Twentse landbouwgebied een landinrichtingsplan vastgesteld, bedoeld om meer ruimte te bieden voor landbouw, natuur, landschap en leefbaarheid.
In 2008 is het landinrichtingsplan geactualiseerd en vastgesteld. De doelstellingen in het landinrichtingsplan zijn vertaald in een aantal deelprojecten. Meer informatie over het project van de Deurningerbeek is te vinden bij:  Landinrichtinsplan Saasveld-Gammelke project Deurningerbeek
  Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
  Bak met wandelkaarten in het winkelcentrum
 
In januari 2012 werd de bak met wandelkaarten in gebruik genomen. Er zijn 4 verschillende routes gemaakt door de werkgroep op Pad van de wijkvereniging Stroom Esch.
In 2014 zijn twee routes geactualiseerd, omdat er intussen paden uit de openbaarheid waren genomen.
 
De gemeente Borne heeft de routes op kaarten laten drukken.
Ook de plattegrond en het stoepje zijn door de afdeling recreatie van de gemeente geregeld.
 
Het zijn "Ommetjes rondom de Stroom Esch" van 4 tot 7 km. lengte.
Op elke kaart staat naast een beschrijving ook een plattegrond, dus u kunt de route aan uw eigen wensen aanpassen. Vanuit deze website waren de routes te downloaden.
 
Sinds september 2019 staat er een nieuw bord van routenetwerkentwent.nl waarop de routes met de gekleurde pijltjes zijn aangegeven.