Hieronder een overzicht van de burgerparticipatie omtrent verkeer en vervoer vanaf 2012Toen de Stroom Esch in de 80er jaren gebouwd werd was het fietspad, de Oude Weerseloseweg de verbinding van Borne met Weerselo. Tijdens de aanleg van de wijk zijn de Weerselosestraat en Stroom Eschlaan aangelegd met veel bochten om het verkeer te remmen!
Na meer dan 35 jaar is het verkeer enorm toegenomen en zijn vrachtwagens veel zwaarder geworden.
Sinds 2012 zijn er vanuit bewoners steeds meer klachten gekomen, die de wijkvereniging ondersteunt.
De gemeente Borne neemt ook andere klachten serieus, zoals parkeerproblemen bij de scholen. Maar dat wil niet zeggen dat ze ook snel opgelost kunnen worden. Ook het Openbaar vervoer blijft in beweging en daarover kan door bewoners worden meegepraat. Hieronder de ontwikkelingen tot nu toe.

Extra looproute om kinderen naar school te brengen of te halen
Bij het informeren over de bouwplannen van ’t Iemnschelf kreeg de gemeente opmerkingen over de parkeerdruk aan het Kamgras. Het is onwenselijk dat ouders hier parkeren om kinderen naar school te brengen. Het mooiste is dat ouders lopend of met de fiets kinderen brengen en halen. Ouders die toch met de auto komen, kunnen parkeren aan de Dorsmolen.

Er is een plan om een extra looproute te realiseren aan het Baardgras. De ouders van kleuters kunnen dan in een min of meer rechte lijn van de parkeerplaats aan de Dorsmolen naar de nieuwe kleuteringang van ’t Iemnschelf lopen. Op de foto is het beoogde fietspad ingetekend.
Naar verwachting kan het voetpad gerealiseerd worden in februari 2019.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Herman Horsthuis, Beleidsmedewerker verkeer en vervoer  via tel. (074) 2658 611.


Klagen helpt: Blauwgras wordt 30km weg

Omdat er door verschillende aanwonenden veel is geklaagd over de snelheid waarmee voertuigen door het Blauwgras rijden heeft het College een verkeersbesluit genomen om de snelheid in deze woonstraat terug te dringen.
Dit besluit zal binnenkort worden gepubliceerd waarna nieuwe verkeersborden zullen worden geplaatst die de bestuurders zullen wijzen op de lagere toegestane snelheid.
Uiterlijk eind oktober 2017 zullen de nieuwe borden er staan. Ook zullen nog andere aanpassingen aan deze straat moeten worden gedaan.
Dit gebeurt op een later moment. Men wil namelijk het verwijderen van de grote eiken en verbetering van de trottoirs, die door wortelopdruk slecht begaanbaar zijn geworden, gaan combineren met de straataanpassingen.
Werk met werk combineren noemt men dat.
  Afbeelding invoegen
 
Gemeente neemt 4 april 2017 ideeën mee voor nieuw beleid openbaar vervoer
 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen


 
Buslijn 30 wordt heel weinig gebruikt en de regiotaxi in de huidige vorm staat ook ter discussie.
Na uitleg van de huidige situatie en mogelijkheden tot verandering door Joachim Wissink, verkeersdeskundige en Aart de Vries, beleidsmedewerker WMO van de gemeente Borne werd er door de 25 aanwezigen in drie groepen aangegeven waar behoefte aan bestond. Zie ook Borne boeit voor een uitgebreider verslag.
 
  Afbeelding invoegen
Op de avond waren vooral ouderen aanwezig, die ook andere bezwaren van de wijk Stroom Esch aangaven, zoals hobbelige trottoirs, slechte verlichting, het tunneltje waar door het hoogteverschil met een rollator niet doorheen te komen is, geen voorzieningen in de wijk. Het blijkt ook dat veel 80plussers willen verhuizen naar het centrum. Hun actieradius is erg klein en het is daarom moeilijk om mobiel te blijven.
 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen


Uitslagen (februari 2017): Kentekenonderzoek van maandag 1 oktober t/m zondag 7 oktober 2016
Op de Weerselosestraat aan de noordkant van de Hertmerweg heeft een camera gehangen.

Het aantal motorvoertuigen per werkdag op de Weerselosestraat (doorsnee) was in die week 3270.
Dit is te verdelen in:
2475 (75,7%) personenauto’s
500 (15.3%) lichte bedrijfsauto’s
75 (2,3%) zware bedrijfsauto’s
220 (6,6%) overig. Overig kan tractoren zijn, buitenlandse personenauto, lichte of zware bedrijfsauto.

Herkomst of Bestemming van het verkeer
Van de 3270 motorvoertuigen is:
34% (1112) doorgaand verkeer, dit verkeer heeft geen herkomst of bestemming in de gemeente Borne
66% (2158) van het verkeer heeft wel een herkomst of bestemming in de Gemeente Borne.

Onderverdeling doorgaand verkeer:
van de 2475 (75,7%) personenauto’s: 32% doorgaand
van de 500 (15.3%) lichte bedrijfsauto’s: 41% doorgaand
van de 75 (2,3%) zware bedrijfsauto’s: 45% doorgaand
van de 220 (6,6%) overig: 19% doorgaand.

Richting van het doorgaande verkeer dat via de Weerselosestraat Borne binnen rijdt:
8% richting Almelo
3% richting Bornerbroek
42% naar de A35 (waarvan 26% door de Von Bonninghausenstraat en 74% buiten om rijdt)
3% richting Delden
44% richting A1/Hengelo.

Hieronder zijn de doorgaande verkeersstromen (motorvoertuigen) van en naar de Weerselosestraat weergegeven. 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
 

Melding gemeente Borne (januari 2017) m.b.t. punt 1 van onderstaande afspraken:
Inmiddels zijn alle procedures (o.a. een kapvergunning van enkele bomen) doorlopen en in het voorjaar van 2017 zal de haakse bocht verbreed worden. Ook zullen andere werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het aanbrengen van fietsstrookbeleining in de Weerselosestraat waar dat nog niet was en een deugdelijke vernieuwing van de rotonde nabij de Wanne.

Verkeersoverleg 22 februari 2016: Antwoord van de gemeente op vragen uit de werkgroep


Verslag januari 2016 "Eerste successen geboekt"
 
De werkgroep die zich bezighoudt met het terugdringen dan wel het geheel verbieden van het zeer zware verkeer door onze wijk heeft de eerste successen geboekt.
Weliswaar zijn het de eerste voorzichtige stappen voorwaarts, maar we zijn er nog lang niet.

Uit de gehouden enquête onder aanwonenden van de Stroomeschlaan en de Weerselosestraat komt naar voren dat nagenoeg alle respondenten de verkeerssituatie als zeer onveilig beoordelen. Reden voor de werkgroep om door te gaan.

Wat is er inmiddels al wel gerealiseerd:
  Afbeelding invoegen

 1. In de Weerselosestraat zitten twee bijna haakse bochten. Deze zijn te smal voor het zware verkeer als daar gelijktijdig fietsers rijden.  Fietsers komen hier hopeloos in de knel.  Een bestemmingsplanprocedure is gestart om verbreding van deze bochten mogelijk te maken. Enerzijds een goede stap, anderzijds misschien een aanmoediging voor het zeer zware verkeer. De gemeente stelt dat om veiligheidsredenen de bochten breder moeten worden gemaakt en is niet bang voor meer zwaar vracht verkeer.
 2. Men is momenteel bezig met het wijzigen van de bebording aan de kant van Weerselo. De bedoeling is het  zeer zware verkeer zoveel mogelijk om te leiden.
 3. Aanpassing van de bebording aan de zijde van Borne zal ook  nog worden opgepakt en wel met het zelfde doel.
 4. De gevaarlijke oversteek van het verhoogde fietspad over het Blauwgras is aangepakt. Groen dat het zicht verminderde is weggehaald dan wel gesnoeid, de paaltjes zijn weer terug geplaatst, er is een heel duidelijk waarschuwingsbord geplaatst aan het Blauwgras, de scheiding tussen groen en fietspad (gevaarlijke geulen)is verbeterd door aanbrenging van klinkers  en de belijning is vernieuwd.

Afbeelding invoegen

Zijn we tevreden met deze resultaten?
 
Kijkend naar de doelstelling: Alle zware verkeer de wijk uit, is er nog een hele lange weg te gaan.

Omdat we hier te maken hebben met een complexe zaak liggen oplossingen niet zomaar voor het grijpen.  Een geopperde wens om maar een nieuwe rondweg om de wijk aan te leggen, dat zou iedereen graag wensen maar wenselijkheid en haalbaarheid liggen wat dit onderwerp betreft nu nog heel ver uit elkaar.

Het is inmiddels januari 2016, maar we geven de moed echter nog niet op!!!!!!


 
De enquête uitkomst
In maart 2015 is de enquête m.b.t. de verkeersoverlast nabij de Weerselosestraat en de Stroomeschlaan uitgewerkt.
Velen hebben op het enquête formulier ook persoonlijke meningen geschreven.
Alle respondenten hebben aangegeven dat de werkgroep op de ingeslagen weg door moet gaan waarbij het hoofddoel is een algeheel verbod op alle zeer zware verkeer door de wijk Stroom Esch.

Voor een uitgebreid verslag van de enquête, zie: Uitslag enquête
Deze brief met enquête kregen de bewoners nabij de Weerselosestraat en Stroomeschlaan.
 
  Afbeelding invoegen

 
Afbeelding invoegen
  Voortgang verkeersoverlast met de gemeente
 
In het voorjaar van 2014  heeft de wijkvereniging Stroom Esch met een delegatie bewoners weer overleg gehad met de gemeente Borne over de verkeersoverlast in de Weerselosestraat/Stroomeschlaan en de gevaarlijke kruising Blauwgras/Oude Weerselosestraat.

De volgende maatregelen zijn aangekondigd:
 • Er zal een snelle bestemmingsplan procedure worden gestart om op een plek in de Weerselosestraat bochtverbreding mogelijk te kunnen maken.
 • Met de Provincie, Dinkelland en Hengelo zijn afspraken gemaakt om de bebording aan te passen en het zware verkeer dat niet in de Stroom Esch hoort via Deurningen te laten rijden.
 • Makers van routeplanners zal worden verzocht de routes voor het zware verkeer  via Deurningen in hun systeem aan te passen en Stroom Esch te mijden.
 • Het verkeer zodanig te reguleren dat bijvoorbeeld inkomend  en uitgaand zwaar verkeer over twee wijkontsluitingswegen wordt verdeeld is door de politie en provincie afgewezen.  Handhaving blijkt niet mogelijk.
 • Voor de gevaarlijke kruising Blauwgras/Weerselosestraat zijn de volgende maatregelen aangekondigd.
 • Door flink te gaan snoeien  en  i.p.v. struiken bodembedekkers te plaatsen zal het zicht moeten verbeteren.
 • Bij de gevaarlijke hoek komt midden op het fietspad een paal die de snelheid van de fietser moet verkleinen en oneigenlijk gebruik van het fietspad door auto’s moet voorkomen.
 • Het verzoek om betere bebording voor de automobilist te plaatsen is nog niet gehonoreerd. De wijkvereniging en de bewoners waren unaniem van mening dat dit verzoek beslist gehonoreerd moet worden.  Discussie hierover wordt vervolgd.
 • Omdat van de vele kleine ongevallen en schades aan auto’s geen registratie wordt bijgehouden hebben de direct aanwonende bewoners aangegeven de komende periode zelf te gaan registreren.
Op 5 juli 2014 is een vervolgoverleg waarover het volgende verslag, zie: verslag
 

17 oktober 2013 Verkeersoverlast in het nieuws

Op dinsdag 15 oktober hebben een aantal aanwonenden van de Weerselosestraat, gedeelte rotonde de Wanne tot aan rotonde Bonte Koe, de bestuursvergadering van de wijkvereniging bezocht.
Zij hebben hun  grote bezorgdheid uitgesproken over  de toename van met name het zeer zware vrachtverkeer door hun straat.
Frans Edelijn heeft één en ander samen gevat in een brief aan het college van B&W.
De brief is te downloaden.
  Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
  De brief heeft veel stof doen opwaaien. Intussen verschenen er artikelen in het Hengelo’s weekblad, het Hengelo’s dagblad, op de Website borneboeit.nl en tot slot in de Bornse Courant.
Inmiddels kreeg de wijkvereniging nog meer foto's toegestuurd en veel positieve reacties. Het blijkt dat veel wijkbewoners in toenemende mate verontrust zijn over de verkeersveiligheid in onze wijk.

Afbeelding invoegen    Afbeelding invoegen

 
Afbeelding invoegen
  Overleg halteplaatsen nieuwe buslijn.

Eind 2012 nam de gemeente contact op met de wijkvereniging om over de halteplaatsen voor een een nieuwe buslijn te overleggen. De gemeente wil dat de buslijn in Borne goed gaat werken en toegankelijkheid speelt daarbij een belangrijke rol.
Daarom werd er in 2013 overlegd waar de halteplaatsen het beste konden komen.
Op de website zijn vervolgens tekeningen geplaatst waar de halteplaatsen zouden komen. De wijkvereniging adviseerde om het aantal halteplaatsen te beperken, hetgeen gebeurd is.
In december 2013 reed bus 50 door onze wijk. 


Punten over de verkeerssituatie tijdens de Jaarvergadering in 2012
De volgende punten zijn door de voorzitter, Frans Edelijn in april naar de betreffende ambtenaren verstuurd:
 • De hoek Weerselosetraat / Stroomeschlaan wordt als onoverzichtelijk en gevaarlijk ervaren. Met een rotonde zou deze hoek een stuk veiliger worden.
 • De tunnel naar de Bekenhorst is voor met name de ouderen uit de wijk een lastige barrière. Een gelijkvloerse kruising (rotonde) zorgt er voor dat de wijk Stroom Esch op een betere wijze met het centrum van Borne wordt verbonden. 
  Afbeelding invoegen