Winkels / bedrijven in de Stroom Esch: verloedering of vernieuwing?

Sinds het vertrek van de Plusmarkt in september 2011 maakt de wijkvereniging zich zorgen om de invulling van het winkelcentrum. Het plein verliest zijn centrumfunctie, gezelligheid in de wijk verdwijnt. De aanblik nam met het verdwijnen van de winkels/bedrijven zienderogen af. Ook andere bedrijven zouden de wijk kunnen verlevendigen, maar die zijn weinig zichtbaar.
 
Hieronder een terugblik van de ontwikkelingen tot heden:
Begin 2019 werd bekend dat slijterij de Barrique gaat verhuizen naar de Dorsmolen. Inmiddels is ook de Viskoepel met een nieuwe huurder gestart. Het wordt smullen en proeven in de Stroom Esch!


Afbeelding invoegen

Welbions vond een nieuwe huurder voor de Dorsmolen
 
Op 1 maart 2018 werd bekend dat dit Anytime Fitness zou worden.
 
Anytime Fitness zou komen in het gedeelte waar voorheen de Spar was. Dit is het linker gedeelte.
De etalage rechts blijft dan in gebruik als expositieruimte voor hobbyisten (Interesse, zie: Etalage in het winkelcentrum)
 
Helaas ging dit niet door. Bewoners hadden bezwaar tegen de 24 uurs opening en dientengevolge overlast van sporters.

In november 2016 de eerste aanzet tot netter aanzien van het Winkelpand in de Dorsmolen 
 
 
De wijkvereniging heeft bij Welbions geklaagd over de troosteloze uitstraling en dit heeft geleid tot het beplakken van de ramen met fraaie afbeeldingen.

Francis Hampsink (creatievevitamines.nl) heeft hiervoor het ontwerp gemaakt dat bij zowel de wijkvereniging als bij Welbions enthousiast is ontvangen.
De kleuren van de afbeeldingen passen bij de kleur van het schilderwerk van de Dorsmolen. Dit maakt het geheel compleet.
De wijkvereniging is blij met deze eerste stap, die het plein "de Dorsvloer" er beter uit laat zien.
  Afbeelding invoegen
Volgende stappen zijn nog nodig waaronder het ondergronds plaatsen van de afvalcontainers en het plaatsen van enkele bankjes. 
 
Afbeelding invoegen

Werkgroep Lege Dorsmolen en omgeving

De werkgroep die zich bezig heeft gehouden met de invulling van de lege Dorsmolen en de omgeving daarvan (Plein Dorsvloer) heeft zich medio 2015  opgeheven.
De werkgroep bestond uit enkele bestuursleden, Woonbeheer later Welbions, de dorpsmanager, de wijkcoördinator, een afvaardiging de bewonerscommissie Wanne/Dorsmolen en enkele ZZP-ers/aanliggende bedrijven.
In de werkgroep is uitvoerig gesproken over een veelheid aan opties voor invulling van de lege Dorsvloer. Alle hebben niet geleid tot een gewenst resultaat.
In de werkgroep is duidelijk geworden dat winkelruimtes in wijken momenteel bijzonder lastig te verhuren zijn. Dat geldt overigens niet alleen voor de Stroom Esch.
Welbions was en is nog steeds bereid potentiële huurders met de huurprijs in de eerste aanloopperiode flink tegemoet te komen.
Wel wordt gesteld dat er naar huurders wordt gezocht die ook een redelijke kans van slagen hebben om te voorkomen dat  na korte tijd het pand opnieuw leeg komt te staan.  Een goed businessplan wordt dan ook gevraagd.

Afbeelding invoegen
  De ruimte opdelen in kleinere winkels die kunnen bestaan van de  verkopen  aan alleen wijkbewoners is niet haalbaar. Winkeliers en starters zitten het liefst op plekken waar veel mensen komen. (Lees het  centrum)
Momenteel wordt gezocht naar een ander type invulling zoals b.v showroom- of sportschoolachtige activiteiten. Omdat de werkgroep niet gaat over de onderhandelingen die door de verhuurder (Welbions)  en huurder worden gevoerd heeft de werkgroep besloten dit onderdeel bij Welbions te laten.
 
Over de omgeving zijn in de werkgroep ook afspraken gemaakt. Zo zal er een reclamezuil worden geplaatst met daarop de namen van de zittende en mogelijk nieuwe ondernemers om de naamsbekendheid te vergroten. In het voorjaar zal worden begonnen met een opfrisbeurt van de Viskoepel en de lege Dorsmolen. Tevens is opdracht verstrekt voor het beplakken van de ramen van de lege ruimte met sfeerbeelden. We gaan er van uit dat dit medio 2016 gerealiseerd is.
Het ondergronds aanleggen van de vuilcontainers zal door de wijkvereniging verder worden besproken met het College van B&W. Dit is namelijk ook al genoemd in het wijkplan.
Dus ook wat deze zaken betreft had voorbestaan van de werkgroep weinig nut.
Uiteraard blijven we als wijkvereniging waakzaam en zullen er op toezien dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.
  Afbeelding invoegen

 
Volle zaal bijeenkomst ondernemers in de wijk
 
De bijeenkomst voor ondernemers in de wijk Stroom Esch op maandagavond 2 november 2015 in de Wanne werd goed bezocht.
 
Het heeft de wijkvereniging aangenaam verrast dat er zo’n grote opkomst was. Er waren ongeveer 20 ondernemers.
Daaronder ook vertegenwoordiging van de kunstenaars die ruimte huren in de Hooiberg.
  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
 
Er is een lijst samengesteld van ondernemers in de wijk. Er blijken er heel veel te zijn. De lijst is nog niet compleet.

Men waardeerde vooral de kennismakingsmogelijkheid. Er is behoefte aan een vervolg. Vooral aan een informele netwerkborrel.
 
Daarnaast zijn concrete punten en gemeenschappelijke belangen die men uitgebreider met elkaar zou willen uitwisselen, zoals elkaar ondersteunen, samen adverteren en meer bekendheid onderling en in de wijk.
Men vroeg elkaar ook om raad en tips.
 
Hot item is de reclamebelasting voor de naambordjes. 
 
De wijkvereniging heeft in dit proces een faciliterende rol en juicht nieuwe initiatieven toe.
Zij stelt de ruimte in de Wanne beschikbaar voor ontmoetingen.
Ook heeft zij al een goed lopend contact met diverse instellingen, waarmee zij eventueel de ondernemers kan ondersteunen.
 
Tijdens en na de bijeenkomst werden er al contacten gelegd, nagepraat en kaartjes uitgewisseld.

Al met al een vruchtbare avond. Er komt zeker een vervolg en er zijn al drie ondernemers die een werkgroep willen vormen.
 
Alle aanwezigen kregen een lijst met gegevens van de ondernemers die er bij deze aftrap waren.
Er is een werkgroep gevormd, die in 2016 aan de slag is gegaan.
  Afbeelding invoegen


Bekendheid ondernemers in de wijkkrant

In de wijkkrant van december 2014 is aan ondernemers gevraagd om zich aan te melden voor een stukje in de wijkkrant, zodat ondernemers zichtbaarder worden voor wijkbewoners.
Een aantal ondernemers hebben dit gedaan en die zijn geïnterviewd voor de wijkkranten van 2015 onder de titel van "Ondernemers in de wijk".

Voor wie zich daarvoor wil aanmelden: maak gebruik van de adressen van de redactie in de wijkkrant of deze website. 


Afbeelding invoegen
  Nieuwe Viskoepel maakt "De Dorsvloer" weer aantrekkelijker

Op woensdag 13 mei 2015 werd de viskoepel geopend. Eind december 2014 was ook de Bloemenkoepel van het plein "De Dorsvloer" verdwenen. Alleen de dierenartsen, de snackbar en de kapper, van wie de zaken meer aan de Weerselosestraat liggen, waren nog over gebleven.
 
Nu ziet het er vanaf de straat weer gezellig uit met zitjes aan beide zijden van de viskoepel.
 
Voor meer info zie: Borne boeit 
  Afbeelding invoegen


 
Afbeelding invoegen
  Discussiestuk
In januari 2015 maakte Angèle Thasing een discussiestuk voor de bestuursvergadering. Eén en ander werd tevens met woonbeheer besproken. (zie: discussiestuk).
Voorlopig was de conclusie: de ontmoetingsruimte onder de Wanne nog wat intensiever te gaan gebruiken en de verdere ontwikkelingen af te wachten. 


Winkelruimte onder Dorsmolen tijdelijk bewoond

Na het verdwijnen van de Spar was het onduidelijk of er een nieuw winkelbedrijf gevonden zou kunnen worden voor de ruimte onder de Spar. Duidelijk was wel dat dat niet gemakkelijk, zo niet onwaarschijnlijk, zou zijn.
De huur zou zo hoog zijn dat een winkel in de Stroom Esch dat niet zou opbrengen. Van alle kanten werd gezocht naar een oplossing om verloedering te voorkomen. Verloedering van zowel het winkelpand als het plein "de Dorsvloer".
De Wijkvereniging had al de "etalage” ingericht. Dat was al een verbetering.
En toen kwam Frits Baartman met "Baartman relatiegeschenken” van september 2014 tot de jaarwisseling kon men bij hem terecht, maar daarna was ook dit stukje van de Dorsmolen weer leeg.
  Afbeelding invoegen
 

Afbeelding invoegen
  Sluiting SPAR
 
Op 24 december 2013 maakte de SPAR buurtsuper bekend dat zij vanaf 31 december voorgoed zou sluiten.
Het is helaas niet gelukt een goede loop naar de winkel te krijgen, ondanks de goede inzet van de bedrijfsleider en zijn betrokkenheid bij de Stroom Esch.
Het is onwaarschijnlijk dat er ooit nog een buurtsuper voor terug zal komen.

 
Een andere plaats voor de inzamelcontainers
Tijdens de jaarvergadering op 12 maart 2012 kwam bij de bespreking van het bestemmingsplan Stroom Esch naar voren dat bewoners graag de inzamelbakken voor glas, plastic en kleding zouden willen verplaatsen. Dit vanwege de veiligheid langs de Weerselosestraat en het lelijke zicht op het winkelcentrum.
Er zijn verschillende mogelijkheden onderzocht en uiteindelijk werd door de gemeente een nieuw plan gemaakt waarover de mening gevraagd werd van de wijkbewoners, middels een tekening op de website.
    
In juni 2013 werden de inzamelcontainers achter de heg geplaatst.Inmidddels is er aan de kant van het parkeerterrein een extra afscheiding gekomen met schermen waar beplanting tegenaan is gezet. 
  Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
 
In december 2012 heeft een werkgroep van  de wijkvereniging in overleg met Woonbeheer, het gedeelte dat niet door de Spar werd gebruikt, ingericht als een etalage voor hobbyisten. 

Tijdens het nazomerfestival bleek dat er heel wat mensen in de wijk waren die hun hobby wel wilden tonen.
Er werd in december een begin gemaakt met een paar kerstbomen. De vrijwilligers van de werkgroep zetten er wat kerstspullen bij en met een bankje van de bloemenkoepel was het een leuk geheel.
Vanaf die tijd is er een steeds wisselende expositie ingericht.
 
 
 
 
Afbeelding invoegen
 

Afbeelding invoegen
 
Prijsuitreiking tijdens het eerste nazomerfestival
 
De wijkvereniging was zeer verheugd met de nieuwe invulling van het winkelcentrum door de Spar. Vanaf januari 2012 was er contact met de winkeliers om wat te organiseren, zodat het plein weer zijn gezellig functie terug zou krijgen.
Er werd een plan ontwikkeld om een nazomerfestival te houden.
Bewoners kregen een stempelkaart bij alle winkeliers rondom de dorsvloer en tijdens het festival was een verloting van artikelen van de verschillende winkeliers.

Opening van de buurtsuper van Martin Schreur
 
Er was veel belangstelling op donderdagavond 15 dec. 2011.
Vele Stroom Escher's en ook Hertmenaren kwamen de nieuwe zaak bekijken.
 Nadat de directeur van de Sparholding lovende woorden had gesproken over de zaak die er zo mooi en netjes uitziet, nam ook de voorzitter van de wijkvereniging, Frans Edelijn, nog even het woord. Ook hij sprak lovende woorden tot de jonge ondernemers.
Maar drukte de wijkbewoners tevens met klem op het hart dat wanneer we zo'n prettige buurtsuper niet kwijt willen, we ook hier onze dagelijkse boodschappen moeten blijven doen.
  Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
  Hesselink rijdende winkels lenigt nood ouderen.
 
Op vraag van de wijkvereniging Stroom Esch was Hesselink met zijn rijdende winkels genegen om tweemaal per week bij de Wanne en de Dorsmolen te komen.
Nu er vanaf september 2011 geen supermarkt meer is in de Stroom Esch, zitten veel ouderen met een probleem. Velen kunnen alleen nog een klein stukje wandelen en zijn niet (meer) in het bezit van een auto.
Om bij de verhuisde supermarkt te komen moeten zij ook nog onder het tunneltje door. Dat is voor velen een te grote opgave.
De ouderen zijn blij met deze (nood)oplossing!


Plus Wallerbosch vertrekt 21 september 2011 uit de Stroom Esch 
  Afbeelding invoegen
Het bestuur van de wijkvereniging vindt dat er op deze locatie zo snel mogelijk weer een supermarkt moet komen om in de eerste levensbehoeften van de wijkbewoners te voor zien.
Niet alleen daarvoor, maar ook om een sociale functie te vervullen.
Vanuit de ouderenvereniging is al eerder aangegeven dat het even boodschappen doen, soms elke dag, de mobiliteit en de gezelligheid ten goede komt. Dit geldt niet alleen voor de ouderen, ook voor de andere wijkbewoners is de supermarkt vaak een ontmoetingsplaats. Voor ouderen is de weg naar het dorp vaak niet meer te overbruggen, mede door het hoogteverschil bij het tunneltje.
De gemeente Borne heeft inmiddels aangegeven ook van mening te zijn, dat een supermarkt op deze locatie een belangrijke functie vervult. Het heeft daarom de aandacht van het gemeentebestuur om op deze locatie een nieuwe supermarkt gevestigd te krijgen.
Maar bewoners moeten wel rekening houden met een overgangstijd. Met andere woorden: dat de locatie een tijdje gesloten is.