Algemene ledenvergadering op dinsdag 21 maart 2017 om 19.30 uur

in de gemeenschapsruimte van de Wanne.
 

Agenda
 1. Opening
 2. Mededelingen en post
 3. Vaststellen agenda
 4. Notulen jaarvergadering d.d. 22 maart 2016 (zie: NotulenAlgemeneledenvergadering2016.pdf)
 5. Jaarverslag secretaris (Jaarverslag Secretariaat 2016.pdf)
 6. Jaarverslag penningmeester (Jaarverslag penningmeester 2016.pdf)
 7. Verslag kascontrolecommissie over 2016 (ter vergadering)
 8. Benoeming leden kascommissie 2017
 9. Verslagen verschillende werkgroepen (zie subpagina's van: Activiteiten)
 10. Grote evenementen (kerstmarkt / nazomerfestival) organiseren – hoe wordt dit gezien / ervaren vanuit bewoners van de wijk, mogelijkheid tot feedback door aanwezigen
 11. Vaststelling Huishoudelijk reglement (zie: herzien concept) (Het bestaande huishoudelijk reglement is op onderdelen aangepast)
 12. Jaarkalender 2017 (zie: Jaarkalender 2017 aangepast in maart.pdf )
 13. Begroting 2017 (Begroting 2017.pdf)
 14. Bestuur mutaties:
a.   Aftredend en niet herkiesbaar:
 • Angèle Thasing (m.i.v. half 2016 ivm verhuizing)
 • Anneke Weusthof (m.i.v. januari 2017 ivm verhuizing)
b.    Aftredend en herkiesbaar:
 • Gea van Vegchel-de Zoete
 • Lia Beunders
c.    Nieuwe kandidaat:
 • Monica Dost (ter vervanging van Angèle Thasing, heeft reeds enkele vergaderingen bijgewoond om proef te draaien)
 • Vacature (Binnen het bestuur is door vertrek van Anneke een vacature. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden bij Frans Edelijn (voorzitter)
    15. Rondvraag en sluiting 
 
Pauze met drankje en hapje.

Na de pauze wordt er een gezellige bingo georganiseerd, waarbij iedere aanwezige tijdens een paar rondes kan meedingen naar leuke prijsjes.