Algemene ledenvergadering op dinsdag 20 maart 2018 om 19.30 uur

in de gemeenschapsruimte van de Wanne.
 

Agenda:
 1. Opening
 2. Mededelingen en post
 3. Vaststellen agenda
 4. Notulen jaarvergadering d.d. 21 maart 2017
 5. Jaarverslag secretaris 
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascontrolecommissie over 2017 (ter vergadering)
 8. Benoeming leden kascommissie 2018
 9. Verslagen verschillende werkgroepen (zie Activiteiten)
 10. Jaarkalender 2018
 11. Begroting 2018 (toelichting ter vergadering)

a.   Aftredend en niet herkiesbaar:
 • Margot Krikke
b.    Aftredend en herkiesbaar:
 • Frans Edelijn (voorzitter)
  Teun van Mechelen (algemeen lid)
c.    Nieuwe kandidaat
 • Henk Beltman (invulling van openstaande vacature), zie: Foto bij Adressen
 • Vacature (Binnen het bestuur is door vertrek van Margot een vacature. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden bij Frans Edelijn (voorzitter)
    15. Rondvraag en sluiting 
 
Pauze met drankje en hapje.

Na de pauze wordt er een gezellige bingo georganiseerd, waarbij iedere aanwezige tijdens een paar rondes kan meedingen naar leuke prijsjes.