Algemene ledenvergadering op dinsdag 19 maart 2019 om 19.30 uur

in de gemeenschapsruimte van de Wanne.
 

Agenda: 
 
1.   Opening
2.   Mededelingen en post
3.   Vaststellen agenda
4.   Notulen jaarvergadering d.d. 20 maart 2018
5.   Jaarverslag secretaris (ter vergadering)
6.   Jaarverslag penningmeester (ter vergadering)
7.   Verslag kascontrolecommissie over 2018 (ter vergadering)
8.   Benoeming leden kascommissie 2019
9.   Verslagen verschillende werkgroepen (zie activiteiten)
10. Jaarkalender 2019 
11. Begroting 2019 (toelichting ter vergadering)
12. Bestuur mutaties
a. Aftredend en herkiesbaar:
Harry ten Berge (penningmeester)
Bert Völkers (algemeen lid)
b. Nieuwe kandidaat:
Vacature (Er is nog een positie als bestuurslid beschikbaar. Belangstellenden kunnen zich melden bij Frans Edelijn (voorzitter))
13. Rondvraag en sluiting
 
Pauze met drankje en hapje.

Na de pauze wordt er een gezellige bingo georganiseerd, waarbij iedere aanwezige tijdens een paar rondes kan meedingen naar leuke prijsjes.